Regulamin


Definicje Regulaminowe

 1. Serwis - strona internetowa dostępna pod adresem internetowym http://taniewakacje.info
 1. Usługa - usługa świadczona drogą elektroniczną polegająca na bezpłatnym udostępnieniu Użytkownikowi miejsce w Serwisie umożliwiające Użytkownikowi zaprezentowanie Oferty wynajmu miejsc noclegowych.

 2. Użytkownik - osoba fizyczna, osoba prawna, jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej korzystająca z Usług

 3. Oferta - wpis do bazy danych Serwisu zawierający informacje i dane Obiektu, który zostaje wprowadzony przez Użytkownika

 4. Obiekt - fizyczny budynek będący elementem prezentowanym w Ofercie.

 5. Regulamin - akt regulujący sposób korzystania z Serwisu dostępny na stronie internetowej http://taniewakacje.info/regulamin.html

Postanowienia ogólne

 1. Serwis jest internetową ogólnopolską bazą noclegową i umożliwia zamieszczanie ogłoszeń wynajmu miejsc noclegowych oraz innych ogłoszeń związanych z rynkiem turystycznym.

 2. Serwis nie jest stroną zawieranych umów na świadczenie usług turystycznych, a jedynie dostarcza technicznej platformy umożliwiającej kontakt pomiędzy stronami transakcji.

 3. Użytkownik oświadcza, że zapoznał się z niniejszym regulaminem i zobowiązuje się do jego przestrzegania.

 4. Prezentowanie w Serwisie treści, bądź materiałów powszechnie uznawanych za obraźliwe, czy obelżywe, noszące znamiona czynów nieuczciwej konkurencji, naruszające prawa autorskie innych osób, szkodzące Serwisowi, wprowadzające w błąd lub niezgodnych z prawem polskim lub międzynarodowym jest zabronione.

 5. Użytkownik zobowiązuje się do zamieszczania Ofert zgodnych ze stanem rzeczywistym i do nie wprowadzania w błąd czytelników Serwisu.

 6. Użytkownik oświadcza, że posiada prawa autorskie do publikowanych treści, w tym zdjęć, i wyraża zgodę na wykorzystanie ich przez Serwis, a także inne podmioty na podstawie aktualnych umów z Serwisem w mediach takich jak: prasa, telewizja, bannery, bilboardy oraz Internet.

 7. Użytkownik wyrażają zgodę na otrzymywanie korespondencji elektronicznej dotyczących spraw administracyjnych oraz informacji handlowych, o których mowa w art. 10 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną, przesyłanych przez Serwis oraz inne podmioty korzystające z bazy danych Serwisu na podstawie aktualnych umów.

 8. Serwis oświadcza, że pozyskiwane dane osobowe są gromadzone i przetwarzane wyłącznie dla potrzeb niezbędnych do realizacji celów Serwisu, i że nie zostaną one udostępnione postronnym podmiotom (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.97 o ochronie danych osobowych, Dziennik Ustaw Nr 133 Poz. 883).

Przeniesienie odpowiedzialności

 1. Serwis nie ponosi żadnej odpowiedzialności za:

  1. treść prezentowanych Ofert,

  2. zamieszczenie przez Użytkownika danych niezgodnych z prawdą lub podanie danych fałszywych oraz zgodność z przepisami prawa publikowanych przez nich treści.

  3. za to, do jakich celów, ani w jaki sposób dane zamieszczone w Serwisie zostaną wykorzystane,

  4. za ewentualne szkody powstałe w wyniku zawartych transakcji, jak również nie odpowiada za zachowanie stron podczas ich realizacji.

  5. niewłaściwe funkcjonowanie Serwisu na komputerze czytelnika i wynikłe z tego faktu komplikacje,

  6. brak możliwości dostępu do Serwisu wynikający z przyczyn od niego niezależnych.

 2. Rezerwujemy prawo do:

  1. modyfikowania niniejszego Regulaminu.

  2. krótkich przerw technicznych w funkcjonowaniu Serwisu, spowodowanych koniecznością, bieżącej obsługi i konserwacji oprogramowania i serwera,

  3. usuwania Ofert naruszających Regulamin bez zwrotu kosztów poniesionych przez Użytkownika.

Zasady zamieszczania i emisji ofert w serwisie

 1. Ofertę można zamieścić po dokonaniu rejestracji pod adresem http://taniewakacje.info/user/login/

 2. Po poprawnej rejestracji Użytkownik otrzymuje możliwość edycji swojej Oferty.

 3. W ramach Usługi, Użytkownik otrzymuje:

  1. możliwość zamieszczenia nieograniczonej wielkości treści Oferty,

  2. możliwość zamieszczania danych teleadresowych,

  3. możliwość dołączenia czterech zdjęć o objętości nie przekraczającej 50 kB każde. Niedopuszczalne jest zamieszczanie zdjęć naruszających prawa osób trzecich, bądź nie dotyczących oferowanej usługi, w szczególności takich, których głównym celem jest promocja firmy, marki Użytkownika lub osoby trzeciej,

  4. możliwość zamieszczania adresu strony www Obiektu. Niedopuszczalne jest zamieszczanie adresów stron prowadzących do innych konkurencyjnych serwisów,

  5. formularz rezerwacji noclegów,

  6. lokalizację Obiektu na mapie.

 4. Użytkownik może skorzystać z reklamy na wydzielonej za odpłatnością części powierzchni Serwisu

Postępowanie reklamacyjne

 1. Użytkownik ma prawo zgłaszać reklamacje nie wykonania bądź niewłaściwego wykonania usługi przez Serwis najpóźniej w terminie 7 dni od daty zakończenia emisji usługi.

 2. Reklamacje będą zgłaszane na adres poczty elektronicznej biuro@taniewakacje.info

 3. Reklamacje będą rozpatrywane niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 14 dni roboczych licząc od daty otrzymania reklamacji. O rozstrzygnięciu reklamacji Użytkownik zostanie poinformowany drogą poczty elektronicznej.